O projekcie 2018-10-05T21:55:36+00:00

„Zintegrowane wsparcie w zakresie czytania i pisania w kształceniu zawodowym” – projekt ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2015 r. – sierpień 2018 r.; numer umowy VG-SPS-RP-15-36-013584

 

Projekt ma na celu upowszechnianie innowacyjnej koncepcji zintegrowanego wspierania umiejętności czytania i pisania w szkolnictwie zawodowym oraz wypracowanie narzędzi edukacyjnych możliwych do wykorzystania w tym obszarze w jednostkach edukacyjnych w różnych krajach.

 

Termin „zintegrowane” oznacza w tym przypadku, że zadania z czytania i pisania wzajemnie się wspierają. Projekt oferuje nauczycielom i trenerom do wykorzystania w ich codziennej pracy scenariusze zajęć. Scenariusze te odnoszą się do sytuacji, które z dużym prawdopodobieństwem mogą przytrafić się w przyszłej pracy zawodowej uczniów. Podejście projektu koncentruje się na uczeniu się następującego na drodze „zrównoważonego rozwoju”. Promuje umiejętności przyswajania i przetwarzania informacji zawartych w tekście oraz wykorzystanie efektu transferu między czytaniem i pisaniem. Poprzez pracę w oparciu o scenariusze uczeń nabywa kompetencje zawodowe, doskonaląc jednocześnie umiejętności czytania i pisania. Podejście takie proponuje międzynarodowy zespół projektu ReWrVET składający się z przedstawicieli organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji naukowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli.  Dzięki interdyscyplinarności projektu, podczas wypracowywania rezultatów projektu, partnerzy uwzględnili istotne aspekty w zakresie nauczania i uczenia się.

 

Grupy docelowe

Działania projektu skierowane są przede wszystkim do uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego ze względu na fakt, że wielu z nich posiada ograniczone narzędzia i strategie dotyczące pisania i pracy z tekstem. Proces nauczania, także podczas zajęć z przedmiotów zawodowych, jest bardzo utrudniony przy niewystarczających umiejętnościach czytania i pisania uczniów. Projekt skierowany jest także do nauczycieli szkół i organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dla przykładu rezultat projektu pt. „Schemat pracy ze scenariuszem” (ang. Framework) zawiera podstawowe założenia teoretyczne na temat podejścia projektu, a przede wszystkim praktycznym narzędziem pomocnym przy wspieraniu uczniów w nabywaniu i pogłębianiu niezbędnych kompetencji językowych.

 

Produkty projektu

Działania projektowe

W ramach projektu dokonano: analizy potrzeb uczniów szkół zawodowych i słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego w obszarze czytania i pisania; opracowano metodę zintegrowanego wspierania umiejętności czytania i pisania przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczniów i ich nauczycieli; dostosowano treści „schematu pracy ze scenariuszem” do specyficznych uwarunkowań organizacji partnerskich; wypracowano i przetestowano materiały edukacyjnie do nauki w oparciu o scenariusze; wśród nauczycieli uczestniczących w testowaniu rezultatów projektu nastąpiła wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie pracy ze scenariuszem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podejścia projektu prosimy o zapoznanie się z wypracowanymi rezultatami projektu.