Projekt 2018-10-08T22:07:30+00:00

ERASMUS+ Projekt KA 2: Strateegiline partnerlus. Kutsehariduskoolides ainetundide läbiviimiseks väljatöötatud integreeritud lugemise ja kirjutamise tugisüsteem. 

September 2015 – august 2018 Leping nr VG-SPS-RP-15-36-013584

See projekt pakub uuenduslikku konseptsiooni integreeritud lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamiseks kutsehariduses ning on kohandatav eri riikide individuaalsete vajadustega.

Integreeritud tähendab, et lugemise ja kirjutamise ülesanded on lisatud reaalsetesse tööga seotud stsenaariumitesse. Projekti fookuses on jätkusuutlik õppimine, mis toetab kirjakeele õpetamisel vajalike vastuvõtlike ja loovate oskuste arendamist  ja nende omavahelist ülekannet. Kasutades stsenaariume, omandab õpilane motiveerivas õpikeskkonnas nii eriala kui lugemise/kirjutamise oskusi. Projekti partnerid on pärit teadusasutustest, õpetajakoolitusega tegelevatest asutustest ja kutsekoolidest. Seega on garanteeritud erinevate õpetamise ja õppimise aspektidega arvestamine.

 

Sihtrühmad

Projekti peamine sihtgrupp on kutsekoolide õpilased, kuna sageli on keele õpetamise metoodikad kutsekoolides vähem mitmekesised. Ilma piisava lugemis- ja kirjutamisoskusteta on pea võimatu tegeleda erinevate õppeainete omandamise ning õppimisega üleüldiselt.  Teisane sihtrühm on kutsekoolide õpetajad. Raamistikust saadav teoreetiline taust aitab õpetajatel arendada oma õpilaste lugemis- ja kirjutamisoskust.

 

Projekti väljundid

Projekti tegevused

 

Mõlema sihtrühma vajaduste analüüsimiseks mõeldud praktiliste meetodite arendamine.  Integreeritud lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise kujundamine, samal ajal arvesse võttes nii esmase kui teisase sihtrühma vajadusi. Raamistiku jagamine/vahendamine osalevatele õpetajatele ning selle kohandamine konkreetse riigi haridussüsteemiga. Modulaarsete õppetunni üksuste ja tunnimaterjalidele (stsenaariumide) loomine. Õppematerjalide katsetamine ja paranduste/muudatuste sisseviimine. Stsenaariumipõhise õppe rakendamine osalevate kutsekoolide ainetundides. Vastastikune kogemuste jagamine osalevate õpetajate vahel. Täpsema kirjelduse projekti väljundite ja dokumentide kohta leiate alamlehelt “Väljundid”.